A dozen of fresh, authentic New York Poppy Bagel.

Poppy Bagel

$19.99Price